کارشناس امور بیمارستان
نام و نام خانوادگی : فائزه طاهرخانی   
سمت : کارشناس امور بیمارستان
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 268 
شرح وظایف:
1-مشارکت در اجرای استانداردهای بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
2-مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان
3-حضور مستمر در جلسات کمیته های بیمارستانی
4-تدوین شاخص های مرکز
5-تدوین و بازنگری خط مشی های بیمارستانی
6-انجام امور محوله اداری