اخبار
برگزاری جلسه فصل تابستان کمیته مبارزه با ارتشا و صیانت از حقوق شهروندی

1396/6/13 دوشنبه

 
در تاریخ سیزدهم شهریور ماه سال96 ساعت 8/30 جلسه فصل تابستان کمیته مبارزه با ارتشا و صیانت از حقوق شهروندی در مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن با حضور رییس حراست دانشگاه (طاهر مشایخ) ، رییس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات( دکتر سید مجتبی سیدصادقی) و کارشناسان اداره بازرسی ، دبیر شورای فناوری اطلاعات دانشگاه (مهندس علویری ) ،یکی از نمایندگان امور مالی ، هیئت همراه  و اعضا تیم بازرسی بیمارستان برگزار شد .
در این جلسه مصوبات مرتبط با شناسایی گلوگاه های فساد در مرکز و راهکارهای مبارزه با ارتشا و پیشگیری از آنها و صیانت از حقوق شهروندی توسط اعضا مطرح و جهت اجرا به تصویب رسید .
در این جلسه صمیمانه ، با حضور میهمانان راهکارها و نظرات مناسبی برای ارتقاء کمیته بیمارستان ارائه شد و از اعضای کمیته بیمارستان تقدیر و تشکر بعمل آمد .