امور اداری
 

  

نام و نام خانوادگی : مصطفی نصیری 
سمت :مدیر امور اداری
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تحصیلی : مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی 
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 211 
سوابق کاری :
-25سال سابقه در واحدهای اداری و کارگزینی ، دبیرخانه و امور اداری