کارگزینی و تدارکات

مسئول کارگزینی و امور قردادها  

 
نام و نام خانوادگی : جلال عباسپور
سمت : کارگزینی و مسئول تدارکات
مدرک تحصیلی : کارشناس
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
شرح وظایف : خرید کلیه وسایل و لوازم برای بیمارستان و تهیه و تنظیم سند مربوطه و...
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 220 
شرح وظایف : 
صدور احکام پرسنلی اعم از ارتقاء گروه ، تغییر عنوان ، ماموریت و مرخصی
 
و سایر امور محوله ...