دبیرخانه

مسئول دبیرخانه : 
 
      نام و نام خانوادگی : نیره رحیمی
سمت : مسئول دبیرخانه
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : حسابداری
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 207 
کارمند دبیرخانه : 

 
      نام و نام خانوادگی : فاطمه رضایی
سمت : تایپیست
مدرک تحصیلی : دیپلم 
رشته تحصیلی : -
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 207 


 
شرح وظایف:
1-ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه‌های وارده و صادره و درج شماره آنها بر روی نامه‌ها
2-تفکیک و توزیع نامه‌ها جهت ارجاع به واحدهای اقدام کننده ، پیگیری آنها و نظارت بر ارسال نامه‌ها به طرق مختلف ( ارسال ، پستی ، نمابر )
3-تهیه گزارشات و آمارهای مورد نیاز
4-تایپ نامه‌ها ، یادداشت‌های اداری ، گزارشات و مقالات
5-بایگانی کلیه مدارک پرسنلی و مکاتبات مربوطه
6-حفظ و نگهداری مدارک ، نامه‌ها ، مکاتبات و تهیه فهرست مربوطه بر اساس روش تعیین شده
7-پیوست کردن پرونده‌ها یا سوابق مربوط به نامه‌ها طبق دستور
8-صورت برداری ، طبقه بندی ، کد گذاری و بایگانی پرونده‌ها طبق دستورالعمل

​​​​​​و سایر امور محوله ...