اسناد و مدارک پزشکی
مسئول واحد اسناد و مدارک پزشکی: خانم بهناز جیحون طلبی  (کارشناس آمار )   
شماره تلفن داخلی : 33555054-028
 داخلی : 238

کارمند
اسناد و مدارک پزشکی: خانم نصیبه منصوران(کارشناس اسناد و مدارک پزشکی)  و خانم معصومه خمسه (کاردان حسابداری)
شماره تلفن داخلی : 33555054-028
 داخلی : 215
ایمیل: hospital.bahman@yahoo.com

شرح وظایف اسناد پزشکی:
1- اخذ مطالبات بیمارستان از سازمانهای بیمه گر ومحاسبه پزشکان شاغل در بیمارستان که در این راستا این واحد هر ماهه اقدام به انجام امورات زیر می نماید
.
2- اخذ پرونده های بستری و سرپایی ترخیص شده از واحد ترخیص و کلیه نسخ بیمه ای پاراکلینیکی
3- تفکیک پرونده ها بر اساس بستری و سرپایی و نوع بیمه
4- تهیه صورتحساب بیمه مربوط به هر پرونده و تحویل آنها به کارشناس بیمه مستقر در بیمارستان جهت تائید
5- رفع اشکالات که از طرف کارشناس اعلام شده است
6- محاسبه کارانه پزشکان بر اساس پرونده های اخذ شده از واحد ترخیص
7- تهیه اسناد مربوط به پرونده های بستری و سرپایی و خدمات پاراکلینکی ارائه شده و تحویل آنها به سازمانهای بیمه گر
8- دریافت لیست کسورات از سازمانهای بیمه گر و اقدام جهت رفع مشکلات مربوطه
9- دریافت نرخ جدید خدمات درمانی اعم از بستری و سرپایی و پاراکلینکی و اعمال آن با همکاری واحد IT در سیستم HIS