اسناد و مدارک پزشکی
مسئول واحد اسناد و مدارک پزشکی: 
 
      نام و نام خانوادگی : بهناز جیحون طلبی
سمت : مسئول اسناد و مدارک پزشکی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : ;کارشناس آمار 
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 238 کارمند اسناد و مدارک پزشکی :

 
      نام و نام خانوادگی : نصیبه منصوران
سمت : کارشناس اسناد و مدارک پزشکی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : اسناد و مدارک پزشکی 
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 215 


 
شرح وظایف اسناد پزشکی:
1- اخذ مطالبات بیمارستان از سازمانهای بیمه گر ومحاسبه پزشکان شاغل در بیمارستان که در این راستا این واحد هر ماهه اقدام به انجام امورات زیر می نماید
.
2- اخذ پرونده های بستری و سرپایی ترخیص شده از واحد ترخیص و کلیه نسخ بیمه ای پاراکلینیکی
3- تفکیک پرونده ها بر اساس بستری و سرپایی و نوع بیمه
4- تهیه صورتحساب بیمه مربوط به هر پرونده و تحویل آنها به کارشناس بیمه مستقر در بیمارستان جهت تائید
5- رفع اشکالات که از طرف کارشناس اعلام شده است
6- محاسبه کارانه پزشکان بر اساس پرونده های اخذ شده از واحد ترخیص
7- تهیه اسناد مربوط به پرونده های بستری و سرپایی و خدمات پاراکلینکی ارائه شده و تحویل آنها به سازمانهای بیمه گر
8- دریافت لیست کسورات از سازمانهای بیمه گر و اقدام جهت رفع مشکلات مربوطه
9- دریافت نرخ جدید خدمات درمانی اعم از بستری و سرپایی و پاراکلینکی و اعمال آن با همکاری واحد IT در سیستم HIS
و سایر امور محوله