واحد آزمایشگاه
ریاست آزمایشگاه : - دکتری تخصصی پاتولوژی 

 
      نام و نام خانوادگی : دکتر مطهره هیبت الهی
سمت : ریاست آزمایشگاه
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی پاتولوژی
رشته تحصیلی : علوم آزمایشگاهی
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 206 سوپروایزر آزمایشگاه : 
 
      نام و نام خانوادگی : دکتر مصطفی ایراندوست
سمت : سوپروایزر آزمایشگاه
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی
رشته تحصیلی : علوم آزمایشگاهی
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 206 

شرح وظایف سوپروایزر:
1-همکاری در اجرای دقیق سیاست های تعیین شده از طرف مبادی ذیربط .

2-نظارت بر انجام کلیه آزمایش ها و در صورت نیاز انجام آنها
3-جمع آوری و کنترل نتایج آزمایش های مختلف و تطبیق آنها با درخواست پزشک و نگه داری اطلاعات نتایج آزمایش های بیماران
4-بررسی روش های انجام آزمایش ها و ارائه پیشنهادها جهت بهبود آنها به مسئولین ذیربط
5-پیش بینی و برآورد نیاز تجهیزاتی، مواد مصرفی و ارائه آنها به مسئول فنی آزمایشگاه
6-هماهنگی و نظارت بر بخش های مختلف آزمایشگاه و همکاری در رفع نواقص و مشکلات مربوطه
7-تهیه آمار و گزارش عملکرد از بخش های آزمایشگاهی
8-همکاری در اجرای برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
9-همکاری در آموزش کارورزان، کارآموزان و پرسنل آزمایشگاه
10- کنترل و نظارت بر امور کارکنان شاغل در آزمایشگاه از نظر حضور و غیاب
11-نظارت بر عملکرد دستگاه ها و تنظیم آنها با مشورت مسئول فنی
12-انجام عملیات نگه داری دوره ای دستگاه های موجود در آزمایشگاه
13-اعلام و پیگیری موارد مربوط به خرابی تجهیزات به مبادی ذیربط
14-نظارت بر انجام دستورالعمل ایمنی، بهداشت محیط کار و دفع بهداشتی زباله های آزمایشگاهی
15-کنترل کلیه فاکتورها و صورتحساب ها اعم از خرید ملزومات مصرفی و تجهیزات آزمایشگاه های ارجاع، حقوق و بیمه پرسنل، تنخواه کارپرداز
16-گردآوری گواهی کالیبر دستگاهها از شرکت های خریداری شده
17-اختیار تعریف آزمایشها و بخشها، تعریف قرارداد بیمه، تعریف سربرگ قبض، نمایش منحنی درآمد، گزارش آمار پزشکان، لیست کارکرد، آمار مالی موارد، اصلاح صورت حساب ها و تغییر برنامه های رایانه ای با اجازه مسئول فنی
18-اختیار نظارت و ارزیابی جهت گزارش به مسئول فنی در بخش های پذیرش، نمونه گیری، انگل شناسی، آنالیز ادرار، میکروب شناسی، شستشو و استرلیزاسیون، هماتولو‍‍ ژی و بیوشیمی و گازهای خونی و.... 
و سایر امور محوله ...