برنامه درمانگاه

درمانگاه 2

ساعت 9 تا 12 ظهر

درمانگاه 2

ساعت 9 تا 12 ظهر

درمانگاه آموزشی
ساعت 9 تا 12 ظهر


ایام هفته

 

دکتر خیرخواه

دکتر صفاری زاده ها

دکتر جاودانی

 

شنبه

 

دکتر مجیدی

دکتر خیرخواه

دکتر حاج سید جوادی

یک شنبه

 

دکتر خیرخواه

دکتر هاشمی

دکترضمیر

دوشنبه

 

دکتر زاهدیان

دکتر هاشمی

دکتر مجیدی

سه شنبه

  

دکتر صفاری زاد ها

دکتر نادی

دکتر زاهدیان

چهارشنبه