ارتباط با بیمارستان

مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن - واقع درقزوین - خیابان راه آهن - کوچه پرستار

شماره تماس
: 02833555054

فاکس : 02833550254

شماره نوبت دهی تلفنی
: 02833550188

 تلفن پاسخگویی به شکایات مرکز:   02833576897

ایمیل : hospital.bahman@yahoo.com

تلفن پاسخگویی به شکایات  بیمارستان : 09197410610

 
لیست تلفن های داخلی بیمارستان 22 بهمن
نام واحد شماره تلفن نام واحد شماره تلفن
مدیریت 219 رزیدنت آقا 229
دبیرخانه 207 اینترن آقا 231
اتاق پزشکان 202 رزیدنت خانم سال1 222
مدیر پرستاری 253 رزیدنت خانم سال بالا 261
بخش زنان منشی 203 اینترن خانم 221
بخش زنان پرسنل 208 MMTپزشک 260
بخش مردان ـ  منشی 218 MMTمنشی 249
بخش مردان ـ  پرسنل 242 MMTروانشناسان 263
ECT 217 تحویل دارو 256
آزمایشگاه سوپروایزر 206 مددکار MMT 262
آزمایشگاه پرسنل 241 EEG 235
انبار 243 مددکار بیمارستان 210
رادیولوژی 240 تاسیسات 244
نقلیه 245 داروخانه 250
انتظامات 227-251 دفتر بیمه 246-248
بخش اورژانس منشی 230 نمونه گیری سرپایی 226
بخش اورژانس پرسنل 234 تجهیزات پزشکی ـ حسابدار 209
سوپروایزر آموزشی 225 فاکس بیمارستان-مدیریت 33550254
پذیرش 237 مدیریت 33565712
درمانگاه روانپزشکی 247 امورمالی 33565710
اتاق مدیر گروه 214 امور اداری 33565711
مرکز تلفن 204 تلفن بیمارستان 33555054
33555978
اسناد و مدارک پزشکی 238 فاکس -دفترپرستاری 33578176
بایگانی 215 نوبت دهی 33550188
امور اداری 211 هات لاین 09108479324
امور مالی 212 رسیدگی به شکایات 09197410610
کارپردازی 220 ترخیص 223
مسئول خدمات- بسیج  213 کاردرمانی 239
حراست 216 EDU 257
سوپروایزر بالینی 255 درمانگاه شماره (1) 228
درمانگاه روانشناسی 254 درمانگاه شماره (2) 236
واحد اعتباربخشی بهداشت محیط 252    
 

 
لیست تلفن های داخلی بیمارستان 22 بهمن
نام واحد شماره تلفن نام واحد شماره تلفن
مددکاری 33578506 مرکز تلفن 33555978
فاکس دفتر پرستاری   33578176-33578175 مرکز تلفن 33555054
امور اداری 33576897 مرکز تلفن 33578505
هات لاین 33572997 فاکس مدیریت 33550254
مدیریت 33565712 آزمایشگاه 33550233
تدارکات 33565711 نوبت دهی 33550188
امور مالی 33565710- 33559676 حراست 33575422