کاردرمانی
مسئول واحد کاردرمانی : سجاد قربانی ( کارشناس کاردرمانی )
تلفن : 33555054-028
داخلی :239
ایمیل : hospital.bahman@yahoo.com

واحد کاردرمانی مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن با حضور کارشناس کاردرمانگر آقای سجاد قربانی صبح ها از ساعت 30/7 الی 14  فعال می باشد و بیماران مناسب از نظر روانپزشکان به این واحد معرفی می شوند و تحت درمان قرار می گیرند .