کارشناس امور بیمارستان
نام و نام خانوادگی: فاطمه یونسی
مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
سمت: کارشناس امور بیمارستان
تلفن : 33555054
داخلی: 209
شرح وظایف:
1-مشارکت در اجرای استانداردهای بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
2-مشارکت در ندوین برنامه استراتژیک بیمارستان
3-حضور مستمر در جلسات کمیته های بیمارستانی
4-تدوین شاخص های مرکز
5-تدوین و بازنگری خط مشی های بیمارستانی
6-انجام امور محوله اداری