پرسشهاي متداول
ساعت ملاقات در بیمارستان در چه روزهایی و از چه ساعتی شرع میشود؟
پزشکان متخصص چه روزهایی در درمانگاه بیمارستان هستند؟
در بیمارستان واحد آزمایشگاه موجود می باشد و در چه روزهای فعال می باشد ؟
درمانگاه  تخصصی روانپزشکی مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن در چه روزی و از چه ساعتی شروع میشود؟
درمانگاه  تخصصی روانپزشکی مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن در چه روزی و از چه ساعتی شروع میشود؟
نحوه نوبت دهی بیمارستان 22بهمن به چه شکل می باشد؟
5-من بیمه روستایی دارم هزینه درمانی بیمارستانم چقدر خواهد شد؟
4ـ من بیمارم را از بیمارستان 22 بهمن مرخص کرده ام در صورت داشتن مشکلاتی با ایشان چگونه با روانپزشک تماس بگیرم؟
3ـ آیا کلاسهای آموزشی برای خانواده های بیماران در 22 بهمن تشکیل می شود؟
2-بیمار من بستری های مکرر در بیمارستان داشته اشت ، پوشش بیمه ای ایشان چگونه می شود؟
1ـ آیا می توانم برای مشاوره ازدواج به بیمارستان 22 بهمن بیایم؟