5-من بیمه روستایی دارم هزینه درمانی بیمارستانم چقدر خواهد شد؟
4ـ من بیمارم را از بیمارستان 22 بهمن مرخص کرده ام در صورت داشتن مشکلاتی با ایشان چگونه با روانپزشک تماس بگیرم؟
3ـ آیا کلاسهای آموزشی برای خانواده های بیماران در 22 بهمن تشکیل می شود؟
2-بیمار من بستری های مکرر در بیمارستان داشته اشت ، پوشش بیمه ای ایشان چگونه می شود؟
1ـ آیا می توانم برای مشاوره ازدواج به بیمارستان 22 بهمن بیایم؟
1