شنبه 24 تير 1396 آیا می توانم برای مشاوره ازدواج به بیمارستان 22 بهمن بیایم؟

بله  ـ در این مرکز کارشناسان ارشد روانشناسی برای ارائه خدمات مشاوره ای در واحد روانشناسی حضور دارند . شما با مراجعه به واحد روانشناسی و گرفتن نوبت می توانید از امکانات مشاوره ای استفاده نمایید.
شماره نوبت دهی :33550188

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر