شنبه 24 تير 1396 آیا کلاسهای آموزشی برای خانواده های بیماران در 22 بهمن تشکیل می شود؟ بله - در بیمــارستان 22 بهمن برای خانواده های بیماران اسکیزوفرن و دوقطبی کلاس آموزش خانواده درمانی در دوشنبه های اول و آخر ماه تشکیل می شود. در صورت تمایل به حضور می توانید با شماره سوپروایزر آموزشی مرکز تماس بگیرید.            
                  33555054 – 028 داخلی 225
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر