شنبه 24 تير 1396 5-من بیمه روستایی دارم هزینه درمانی بیمارستانم چقدر خواهد شد؟

پس از انجام و تکمیل کار درمانی شما و ترخیص روانپزشک شما، بعد از انجام محاسبات واحد ترخیص و بررسی پرونده شما، هزینه هایی با فرانشیز روستایی که پرداخت 3 % می شود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر