مسئول کارگزینی  

صدور احکام پرسنلی اعم از ارتقاء گروه ، تغییر عنوان ، ماموریت و مرخصی و... 
 
نام و نام خانوادگی : جلال عباسپور
سمت : کارگزینی و تدارکات
مدرک تحصیلی : کارشناس
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
شرح وظایف : خرید کلیه وسایل و لوازم برای بیمارستان و تهیه و تنظیم سند مربوطه و...
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 220 
 
 
 
1