همایش ها
کارگاه آموزشی اصول احیاء پیشرفته و تشخیص های افتراقی در CPR
 
تاریخ برگزاری : 95/7/6روز  سه شنبه    ساعت14-11
مکان برگزاری : سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی 22 بهمن
ارائه دهنده : آقای فرامرز کلهر
((دوره فوق الزامی  بوده و پس از پایان کنفرانس آزمون برگزار شده و به افرادی که حداقل به 60 درصد سوالات پاسخ صحیح بدهند گواهی ضمن خدمت تعلق خواهد گرفت))
گروه هدف : کلیه کارکنان درمانی