همایش ها
کارگاه آموزشی بهداشت و سلامت روان (2)
 
  • تاریخ برگزاری: 95/7/29روز  پنج شنبه    ساعت11-13
  • مکان برگزاری: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی 22 بهمن
  • ارائه دهنده : گروه روانشناسی
((دوره فوق اختیاری بوده و پس از پایان کنفرانس آزمون برگزار شده و به افرادی که حداقل به 60 درصد سوالات پاسخ صحیح بدهند گواهی ضمن خدمت تعلق خواهد گرفت))
گروه هدف : کلیه کارکنان