همایش ها
کارگاه آموزشی بهداشت شغلی در مراکز
 
  • تاریخ برگزاری : 1395/8/11 روز  سه شنبه    ساعت11-14
  • مکان برگزاری : سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی 22 بهمن
  • ارائه دهنده : خانم رضی
((دوره فوق الزامی  بوده و پس از پایان کنفرانس آزمون برگزار شده و به افرادی که حداقل به 60 درصد سوالات پاسخ صحیح بدهند گواهی ضمن خدمت تعلق خواهد گرفت))
گروه هدف : کلیه کارکنان درمانی ، اداری ، انتظامات