مناقصه
مناقصات
تا پایان مرداد ماه سال 1394 ـ هشت عدد قرارداد با برگزاری تشریفات اداری و با توجه به سقف معاملات مالی دانشگاه منعقد گردید که از این قراردادها یک مورد قرارداد مربوط به سرویس ایاب و ذهاب اداری می باشد که  با گرفتن 4 استعلام پیمانکار قرارداد مشخص گردید  و 4 قرارداد دیگر مربوط به نقاشی و فاضلاب شهری و... با توجه به سقف معاملات کوچک بصورت تک استعلام برگزار گردید  و دو قرارداد تعمیر و نگهداری تاسیسات و ساخت اتاق بیمه بصورت تک استعلام با توجه به فوریت انجام کار و تفویض ریاست مرکز و تایید  و معرفی پیمانکار توسط کارشناسان دفتر فنی دانشگاه منعقد شد  و در حال حاضر نیز یک قرارداد اتصال فاضلاب شهری با گرفتن استعلام مشخص گردید و قرارداد پیمانکار برنده نیز در دست اقدام می باشد .
 
 
امتیاز دهی