اخبار مهم
واکراند مدیریتی از واحد آزمایشگاه در تاریخ 27 آبان 98

1398/8/27 دوشنبه

در این جلسه مشکلات واحد آزمایشگاه توسط مسئول بخش و پرسنل مطرح و راهکارهای مدیریتی و مناسب توسط مدیر مرکز جناب آقای محمد رضا بیگدلو و اعضای تیم واکراند مطرح گردید .