اخبار مهم
تشکیل کمیته های بیمارستانی در تاریخ 27 آبان 98

1398/8/27 دوشنبه

کمیته های بیمارستانی به همراه جمعی از مسئولین بخش ها و واحدها در اتاق مدیریت در تاریخ 27 آبان 98 برگزار گردید و در این نشست به بررسی مشکلات موجود در مرکز پرداختند و راهکارهای مدیریتی و مناسب توسط مدیر مرکز جناب آقای محمد رضا بیگدلو و اعضای تیم واکراند مطرح گردید .