اخبار
برگزاری دوره آموزشی صیانت از حقوق شهروندی ( 2 )

1398/8/18 شنبه

در ادامه دوره آموزشی که در هفته ی گذشته با هدف شناسایی و فرهنگ گذاری مصادیق صیانت از حقوق شهروندی و سلامت اداری در مرکز آموزشی درمانی 22 بهمن با حضور حداکثری پرسنل در کلیه حیطه ها توسط آقای حسین شیرعلی به تدریس در زمینه های ذکر شده برگزار گردید  در جلسه این هفته در مورد انواع تخلفات در سیستم اداری دولتی و نحوه ی برخورد با متخلفین و نحوه برخورد با تخلفات ذکر شده بیان گردید .