اخبار
بازدید رییس و کارشناس محترم اداره بازرسی سازمان تامین اجتماعی از بیمارستان 22بهمن

1398/9/10 يكشنبه

در مورخه 98/09/10 جناب آقای کاکاوند (رییس محترم بازرسی واحد درمانی تامین اجتماعی ) به اتفاق خانم جعفری (کارشناس محترم ارزیابی آن سازمان) از مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن بازدید بعمل آوردند و ضمن بررسی فنی از واحدهای پاراکلینیکی بازدید بعمل آوردند و در این دیدار جناب آقای بیگدلو برتعامل سازنده فی مابین این مرکز با سازمان تامین اجتماعی تأکید نمودند.