اطلاعیه
تفاهم انجام شده با هتل یاسین مشهد
"با عنایت به تفاهم انجام شده با هتل یاسین مشهد(به آدرس امام رضای 62 و مشخصات پیوست) ، برای کارکنان دانشگاه شرایط ذیل در نظر گرفته شده است:
ایام پیک :        هزینه هر تخت شب  شامل وعده های غذا ، 75 هزار تومان
ایام غیر پیک:    هزینه هر تخت شب شامل وعده های غذا ،  65 هزار تومان
ایام پیک شامل فصل تابستان ، مناسبتهای خاص و از 25 -12-97   الی 15-1-98 می باشد  و ایام غیر پیک شامل غیر از ایام مذکور است. هزینه اقامت بدون ناهار و شام 20 هزار تومان کمتر است. ساعت ورود 13 و ساعت خروج 12 می باشد.
 
ضمنا همکاران می توانند از نیکارت استفاده کنند به اینصورت که 50 در صد هزینه هنگام رزرو هتل نقدی پرداخت شود و مابقی در دو قسط از حقوق آنها کسر گردد."