اطلاعیه
در تاریخ 12 مهر 97 تجمع بیست هزار نفری بسیجیان و آمادگی بیمارستانها برای پذیرش بیماران احتمالی