اطلاعیه
آدرس دفتر مرکزی بیمه میهن
با سلام
آدرس دفتر مرکزی جهت ارائه مدارک:قزوین، بلوار مدرس، بالاتر از سه راه عدل نبش کوچه شهید رفیعی سرپرستی بیمه میهن(از سمت شمال به جنوب، سمت راست خیابان) تلفن: 33340098 مهلت مدارک بیمارستانی سه ماه و مدارک پاراکلینیکی دو ماه پس از انجام می باشد. 

    مدارک مورد نیاز پیوست شده است.

    اداره امور رفاهی دانشگاه