اطلاعیه
معاونين محترم پژوهشي و فن آوري دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر كشور

با سﻼم
احتراماً باستحضار ميرساند مركز تحقيقات سياستگذاري سﻼمت اين دانشگاه در نظر دارد " هشتمين سمينار بين المللي سﻼمت زنان" را از تاريخ ٣١ لغايت ٤١ آذرماه سال ٨٩٣١ در محل فرهنگستان علوم پزشكي تهران، برگزار نمايد.

ضمن ارسال پوستر سمينار مربوطه به پيوست و همچنين اعﻼم پايگاه الكترونيكي جهت كسب اطﻼعات تكميلي به شرح ذيل، خواهشمند است دستور فرماييد اقدام ﻻزم در خصوص اطﻼع رساني موضوع به كليه اساتيد و همچنين عﻼقمندان مبذول گردد. پيشاپيش از همكاري جنابعالي كمال تشكر را دارد.
 

http://whc2019.sums.ac.ir