همایش ها
کارگاه آموزشی مدیریت بحران در بیمارستان ها
 
  • تاریخ برگزاری: 1395/6/18روز پنج شنبه  ساعت 11-14
  • مکان برگزاری: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی 22 بهمن
  • ارائه دهنده : دبیر کمیته بحران مرکز
((دوره فوق الزامی بوده و پس از پایان کنفرانس آزمون برگزار شده و به افرادی که حداقل به 60 درصد سوالات پاسخ صحیح بدهند گواهی ضمن خدمت تعلق خواهد گرفت))
گروه هدف : کلیه کارکنان  مرکز