همایش ها
کارگاه آموزشی مهار فیزیکی صحیح بیماران پرخاشگر
 
  • تاریخ برگزاری: 95/7/13روز سه شنبه  ساعت 11-14
  • مکان برگزاری: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی 22 بهمن
  • ارائه دهنده : آقای حاجی آقایی
 
گروه هدف : کلیه کارکنان  واحد انتظامات