همایش ها
کارگاه CPRپیشرفته
 موضوع : برگزاری کارگاه CPR پیشرفته
تاریخ : سه شنبه 20 تیر ماه سال 1396
مکان : سالن کنفرانس مرکز جهت گروه های درمانی