همایش ها
کارگاه آموزشی آتش نشانی(اطفاء حریق)
موضوع برگزاری کلاس آموزشی آتش نشانی(اطفاء حریق)
مکان سالن کنفرانس مرکز جهت گروه های درمانی
تاریخ : 96/7/26
ساعت : 10