همایش ها
کارگاه CPR پیشرفته

تاریخ برگزاری :سه شنبه29/3/1397

مکان :سالن کنفرانس مرکز

ساعت: 10 الی 12

ارائه دهنده : فاطمه لشگری

گروه هدف : کادر پرستاری