همایش ها
کارگاه مدیریت خطر در مراکز درمانی

تاریخ برگزاری :سه شنبه 22/3/1397

مکان :سالن کنفرانس مرکز

ساعت: 10 الی 12

ارائه دهنده :عبدالهیان/رئیس الحق

گروه هدف : کلیه کارکنان