اخبار مهم
حضور مسئولین EDCدانشگاه جهت اعتباربخشی آموزشی در مرکز
  
در روز 26تیر ماه سال96 ساعت 8/30 ، ، خانم دکتر اویسی(مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی) ، خانم دکتر یکه فلاح(مسئول اعتباربخشی آموزشی دانشگاه) آقای پورشریفی(مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی )  ، به اتفاق هیات همراه  جهت بازبینی و بررسی  مستندات اعتباربخشی آموزشی در مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن حضور پیدا کرده و با حضور دکتر سید محسن ضمیر (سرپرست گروه روانپزشکی ) ، دکتر حسین جاودانی (معاون آموزشی مرکز ) و کارشناسان EDU بیمارستان تبادل اطلاعات آموزشی صورت پذیرفت و در بخش بالینی اورژانس حاضر شدند و به ارزیابی فراگیران در مقاطع مختلف پرداختند .