اخبار مهم
راستی آزمایی درخصوص سومین دوره اجرای استاندارد های اعتبار بخشی ملی بیمارستان ها در مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن برگزار شد
 
مفهوم اعتبار بخشی
- اعتبار بخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استاندارد های مشخص است. استانداردهائی که بر بهبود مداوم کیفیت، محور بودن بیمار و بهبود امنیت بیمار وکارکنان تاکید دارد «اعتبار بخشی» برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی- درمانی وبه عنوان مبنای تفکر آن به کارگرفته می شود.
- خط مشی مراقبت های سلامت و درک آنچه به کیفیت مراقبت مربوط می شود و تمرکز برروی اصول بنیادی برای یکپارچه نمودن توسعه سیستم بهداشت و درمان و پویا نمودن آن، اساس «اعتبار بخشی »را تشکیل می دهد.
نحوه اعتبار بخشی
- اعتبار بخشی زمانی انجام می شود که بیمارستان آمادگی خود را به ارزیابان خارجی مبنی بر رعایت استانداردهای از پیش تعیین شده اعلام می نماید. استانداردهای اعتبار بخشی براساس توانائی فراهم ساختن مراقبت توسط مدیریت وکارکنان بالینی، برای ارزیابی واصلاح ساختار، فرآیندها و نتایج مراقبت تعیین می شوند.
- اعتبار بخشی به ارتقاء مستمرکیفیت نیاز دارد و صرفاً برای یک دوره زمانی محدود تعیین می شود و پس از انقضای دوره مذکور، بیمارستان باید تحت ارزیابی مجدد قرار گیرد تا موقعیت اعتبار داده شده را حفظ نموده و یا آن را ارتقا دهد
 
در راستای انجام اعتباربخشی در مورخه 26و 25 بهمن ماه 95 ، راستی آزمایی اعتبار بخشی مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن در روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه  سال 96 از ساعت 8 با حضور خانم معصومه حمزه ای  ارزیاب وزارت بهداشت و آموزش پزشکی به همراهی رئیس، مدیر، مترون و کلیه مدیران و مسئولین واحدها و بخشها، برگزار گردید و در پایان در نشست اختتامیه از تمامی زحمات همکاران بیمارستان که در ارتقاء کیفیت ارائه خدمات زحمت کشیده بودند تقدیر و تشکر بعمل آمد .