اخبار مهم
روز کارمند بر کارمندان پر تلاش تبریک و تهنیت باد

هر آن کس خدمت جانان به جان کرد

به گیتی نام خود را جاودان کرد

روز کارمند مبارک باد