اخبار مهم
برگزاری دوره آموزشی 4 جلسه ای دیس ریتمی های قلبی در مرکز
 

دوره اموزشی دیس ریتمی های قلبی جهت کارکنان درمانی مرکز از روز چهارشنبه اول شهریور ماه سال96 با تدریس آقای محمدرضا بیگدلو شروع شد و تا پایان شهریور این جلسات ادامه خواهد داشت