اخبار
آزمون آسکی در مرکزآموزشی و درمانی 22بهمن برگزار شد ...

1396/2/28 پنجشنبه

در روز چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 در مرکز آموزشی و درمانی22 بهمن آزمون آسکی برای  کلیه دستیاران روانپزشکی برگزار شد و این آزمون که با حضور اساتید محترم آقایان دکتر سید علیرضا حاج سید جوادی ، دکتر سید حسین قافله باشی، دکتر سیدمحسن ضمیر ، دکتر حسین جاودانی و خانم ها دکتر فائزه زاهدیان ،مهناز مجیدی ،دکتر زینب خیرخواه و سیده زهرا هاشمی  و تیم اجرایی بیمارستان آقایان محمد رضا بیگدلو ، اسماعیل یار محمدی و خانم ها  نیره رحیمی و فاطمه رضایی  برگزار گردید .
 
لازم به توضیح است : امتحان آسکی امتحان مهارت های بالینی که در آن دستیاران با سناریوهای شبیه سازی شده درخصوص موقعیت های بالینی مواجه می شوند و رفتار و برخورد آنان در آن موقعیت مورد ارزیابی اساتید قرار می گیرد .