اخبار
برگزاری مسابقات قرآنی در مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن ....

1396/3/2 سه‌شنبه

* درجلسه اقامه نماز بیمارستان با حضور دبیر ستاد اقامه نماز مرکز آقای محمد رضا بیگدلو و مدیر پرستاری و نمایندگان پرسنل در تاریخ 96/3/2ساعت 9صبح در دفتر مدیریت قرعه کشی برندگان انجام شدو  4نفر از شرکت کنندگان به نام های خانم ها  لیلا محمدخانیها سکینه حسن پور مهدیه السادات  حسینی ارغوان رییس الحق برنده اعلام گردیدند که به این عزیزان هدایای نفیسی در مراسم های آتی مرکز تقدیم خواهد شد .