اخبار
برگزاری کارگاه CPR پیشرفته در مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن
سه شنبه 20 تیر ماه سال 1396 در سالن کنفرانس مرکز جهت گروه های درمانی دوره آموزشی CPRپیشرفته(احیای قلبی ریوی پیشرفته)  2015 با حضور دکتر نامدار برگزار شد .
در پایان توضیحاتی توسط  دکتر نامدار درخصوص اورژانس های مسمومیت داده شد .