اخبار
برگزاری مانور تاب آوری قطع برق در مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن

1396/4/26 دوشنبه

  
 
پیرو مانور دورمیزی برگزار شده در روز 22تیر  ماه سال96 در ستاد مدیریت خطر حوادث و بلایا ، امروز 26تیر ماه 96 مانور تاب آوری قطع برق در مرکز آموزشی و درمانی توسط اداره برق انجام گردید . شروع مانور از ساعت 10 صبح بوده و طی مانور اعضاء کمیته مدیریت خطر و حوادث و بلایا از تمام واحدها و بخش های بیمارستان بازرسی بعمل آورده اند . این مانور تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت . در نهایت مدیر مرکز طی بازدید از عملکرد کلیه زیر مجموعه ها راضی بودند .