اخبار
بازدید سرزده مدیر EOC دانشگاه علوم پزشکی از برگزاری مانور تاب آوری قطع برق ...

1396/4/26 دوشنبه

در روز 26 تیر ماه سال 1396 بازدیدی توسط آقای فخار سلیمانی- مدیر EOC دانشگاه علوم پزشکی به همراهی جناب آقای مهندس نوری از اجرای روند مانور تاب آوری قطع برق در مرکز آموزشی و درمانی22بهمن انجام پذیرفت  . در این بازدید مدیر مرکز ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مدیر EOC دانشگاه و نقاط قوت و عوامل مرتبط با تقویت مانور را مطرح کردند که در پایان مدیر EOC  از عملکرد مناسب مجموعه تقدیر و تشکر کردند .