اخبار
برگزاری دوره آموزشی 4 جلسه ای دیس ریتمی های قلبی در مرکز

1396/6/5 يكشنبه

دوره اموزشی دیس ریتمی های قلبی جهت کارکنان درمانی مرکز از روز چهارشنبه اول شهریور ماه سال96 با تدریس آقای محمدرضا بیگدلو شروع شد و تا پایان شهریور این جلسات ادامه خواهد داشت