اخبار
بازدید کارشناسان بهداشت محیط وزارت بهداشت از مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن

1396/6/11 شنبه

 
به منظور بررسی روند تولید، جمع آوری و دفع نهایی پسماندهای عفونی بیمارستان، کارشناسان بهداشت محیط وزارت بهداشت و کارشناسان بهداشت محیط استان از مرکز آموزشی و درمانی  22بهمن بازدید کردند.
 
محمد رضا بیگدلو مدیر بیمارستان 22بهمن با اعلام این خبر افزود در این بازدید کلیه مراحل تولید، جمع آوری و دفع نهایی پسماندهای عفونی مرکز مورد بررسی قرار گرفت. وی بیان کرد نظارت بر نحوه تفکیک زباله های عفونی و غیرعفونی و نحوه جمع آوری پسماند بیمارستانی از دیگر برنامه های این بازدید بود.
مهندس احدی کارشناس بهداشت محیط دانشگاه  در این بازدید حضور داشتند.