اطلاعیه
منشور 5 ماده ای حقوق بیمار
           
منشور 5 ماده ای حقوق بیمار

در راستای اجرای سیاست های وزارت بهداشت و درمان و همسو با اهداف دانشگاه علوم پزشکی قزوین و معاونت محترم درمان منشور 5 ماده ای حقوق بیمار به شرح زیر می باشد :

*محور اول :
دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است .

*محور دوم :
اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد .

*محور سوم :
حقوق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.

*محور چهارم :
ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد.

*محور پنجم :
دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است .