(مسئول دبیرخانه : نیره رحیمی (کارشناس حسابداری
سابقه کاری : 11سال

 شماره تلفن : 02833555054
داخلی : 207
ایمیل: hospital.bahman@yahoo.com

تایپیست :
فاطمه رضایی
سابقه کاری : 16سال

شماره تلفن داخلی :33555054 -028
شماره تلفن داخلی: 207

ایمیل: hospital.bahman@yahoo.com
شرح وظایف:
1-ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه‌های وارده و صادره و درج شماره آنها بر روی نامه‌ها
2-تفکیک و توزیع نامه‌ها جهت ارجاع به واحدهای اقدام کننده ، پیگیری آنها و نظارت بر ارسال نامه‌ها به طرق مختلف ( ارسال ، پستی ، نمابر )
3-تهیه گزارشات و آمارهای مورد نیاز
4-تایپ نامه‌ها ، یادداشت‌های اداری ، گزارشات و مقالات
5-بایگانی کلیه مدارک پرسنلی و مکاتبات مربوطه
6-حفظ و نگهداری مدارک ، نامه‌ها ، مکاتبات و تهیه فهرست مربوطه بر اساس روش تعیین شده
7-پیوست کردن پرونده‌ها یا سوابق مربوط به نامه‌ها طبق دستور
8-صورت برداری ، طبقه بندی ، کد گذاری و بایگانی پرونده‌ها طبق دستورالعمل
 
 
 
 
1