مدیر پرستاری
 
      نام و نام خانوادگی : راحله اکبری شهرستانکی
سمت : مدیر پرستاری
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : پرستاری
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com                                                                         
شماره تماس : 02833555054
شماره تلفن مستقیم :028-33555979
داخلی : 253

 
 سوابق کاری :
سوپروایزر آموزشی بخش اعصاب مرکز آموزشی و درمانی بوعلی

شرح وظایف مدیر پرستاری:
1-      برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان.
2-      تعیین اهداف (کوتاه مدت ، میان مدت ، دراز مدت ) مبتنی بر نیاز ها جهت تامین و حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو با توجه به خط مشی های متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط.
3-      برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی ، پژوهشی ، کنترل و نظارت عفونت و .. 
4-      تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.
5-      تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری.
6-      ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی ، درمانی و توانبخشی مرکز.
7-      مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز.
8-      مشارکت در طرح های پژوهشی .
9-      انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحد های ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری.
10-   تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی.
11-   تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح موظایف مصوب .
12-   بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفتهای مختلف کاری.
13-   پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری.
14-   پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحد های ذیربط.
15-   تصمیم گیری در مورد مرخصی ها ، ماموریت ها و ... کارکنان پرستاری
16-   رهبری و هدایت واحد های ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی .
17-   ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر ، عملکرد مطلوب ، حسن رفتار شغلی ....
18-   اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان( تشویق و تنبیه) گروه پرستاری
19-   اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحد ها .
20-   تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحد های ذیربط با بهرمندی از فن آوری های علمی حل مساله .
21-   تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل : آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات .
22-   شرکت فعال در نهاد های سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی.
23-   ارائه راهکار های بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر.
 تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.
و سایر امور محوله ...