کاردرمانی
مسئول واحد کاردرمانی : 
 
      نام و نام خانوادگی : سجاد قربانی
سمت : 
مسئول واحد
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی :
 کاردرمانی
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 239 


واحد کاردرمانی مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن با حضور کارشناس کاردرمانگر آقای سجاد قربانی صبح ها از ساعت 30/7 الی 14  فعال می باشد و بیماران مناسب از نظر روانپزشکان به این واحد معرفی می شوند و تحت درمان قرار می گیرند .